Schaliegaswinning = schade door gaswinning?

Dit bericht was eerder gepost op 13-01-2013.

GASWINNING TERSCHELLING.

De Nederlandse regering overwoog om in het grensgebied met Duitsland, in Oost-Gelderland en Oost-Overijssel, het boren op geringe diepte naar Schaliegas toe te staan. Maar Duitsland daarentegen beperkte eventuele schaliegaswinning op geringe diepte. Boven 3000 meter diepte is proefwinning nu al niet toegestaan. Mede op grond van risico-schattingen heeft Frankrijk in al 2011 de winning van schaliegas verboden en Britse winning is stil gelegd in verband met mogelijke aardbevingen.

Nederland is door zijn hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid en hoog ontwikkelde infrastructuur niet erg geschikt voor schaliegaswinning.

Oktober 2013: Frans frackingverbod definitief. Het Internationaal Energie Agentschap claimt dat Frankrijk over de grootste schaliegasbronnen van Europa beschikt. Maar het hoogste gerechtelijke orgaan van Frankrijk, de Grondwettelijke Raad, handhaaft het frackingverbod.

Juni 2013. In een manifest (initiatief van Jan Rotmans Erasmus-Universiteit-Rotterdam) keren 54 hoogleraren Milieu en Duurzaamheid zich tegen schaliegaswinning.
Zie: https://www.nieuws.nl/algemeen/20130622/Ruim-vijftig-hoogleraren-tegen-schaliegasboringen. Zie: (milieudefensie) https://www.milieudefensie.nl/schaliegas/     Zie: (stichting Schaliegasvrij-Nederland) https://www.schaliegasvrij.nl/de-situatie-in-nederland/ of https://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/

Maatschappelijke weerstand: http://www.milieudefensie.nl/oliewinning/nieuws/niet-boren-naar-schaliegas-bij-mij-in-de-buurt-zegt-7-op-10-nederlanders

Video Don’t frack my mother. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VfymhAEe-TM

December 2013. Dallas is de grootste Texaanse stad die schaliegaswinning de rug toekeert. In de VS krijgt fracking steeds minder steun van lokale besturen. Bewoners vrezen dat de techniek het grondwater vervuilt en aardbevingen veroorzaakt.

Vervuilingen: Olie- en gaswinning in Texas, Kansas en Oklahoma leveren miljarden liters vervuild water op. Water,vermengd met zand en chemicaliën, wordt onder hoge druk in schaliegasvelden geïnjecteerd. Door dat inpersen wordt het leisteen opengebroken. Er ontstaan dan actieve breuklijnen in het veld, maar ook scheuren in bebouwing erboven. Met het aardgas komt het meeste van dat chemisch vervuilde water weer naar de oppervlakte.

De schade aan landschap/natuur door de bijbehorende industriële activiteiten zal groot zijn. Bekijk deze video uit de V.S. maar eens:   https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IQfCzZiF9a8

Aardbevingen:

Het stadje Prague in Oklahoma (Verenigde Staten) werd op 6 november 2011 getroffen door een aardbeving met een magnitude van 5.7, met als gevolg schade aan huizen en gebouwen. Een beangstigende ervaring voor veel inwoners in een gebied waar tot enkele jaren geleden aardbevingen eigenlijk nooit voorkwamen.* Maar de laatste jaren trekt het de aandacht van de geologen van de US Geological Survey: het aantal aardbevingen is er sterk toegenomen. Tussen 1970 en 2008 waren er in de staat Oklahoma slechts 89 bevingen, van 2009 tot 2014 waren het er maar liefst 751 in slechts vijf jaar. Per jaar 55 x zoveel. Daarbij waren ook sterkere bevingen, met een magnitude 3 en hoger.

De oorzaak lag indirect in de sterk toegenomen toepassing van fracken voor schaliegas en schalie-olie. Bij het fracken zelf komen doorgaans geen sterke aardbevingen voor (al zijn ze hinderlijk genoeg). Maar er komen wél grote hoeveelheden moeilijk te zuiveren afvalwater vrij. Om kosten voor zuivering te vermijden, wordt dit in lege olie- en gasvelden gepompt, en daarvan hebben staten als Oklahoma er vele. Ook de sterke aardbeving bij Prague (waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat het om een natuurlijk beving zou gaan) is waarschijnlijk getriggerd door een eerdere beving bij een injectieput.

Injectie van afvalwater in lege gasvelden heeft ook in Nederland al tot aardbevingen geleid: op 26 november 2011 vond een beving met magnitude 2.8 plaats bij De Hoeve in Friesland. Volgens het KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen is deze beving het gevolg van de injectie van productiewater in een leeg gasveld bij Noordwolde / Weststellingwerf door olie- en gasbedrijf Vermillion.

Hoe werkt het? De diepe ondergrond is door de krachten van binnenuit de aarde verbrokkeld geraakt, er komen veel breuken in voor waarlangs gesteentepaketten langs elkaar kunnen schuiven. Vaak gebeurt dat schoksgewijs en dit veroorzaakt dan een aardbeving. Als de krachten op die breuken niet al te groot zijn, voorkomt de ruwheid van het gesteente langs het breukvlak dat zo’n schoksgewijze verplaatsing plaats kan vinden doordat de wrijvingskrachten te groot zijn. Maar de wrijving kan heel snel afnemen als er onder hoge druk water door een breukvlak gaat stromen. Het breukvlak wordt als het ware gesmeerd door het water. Dat is precies wat er kan gebeuren als je water in de diepe ondergrond pompt. Zoiets kan al bij het fracken gebeuren (zoals een paar jaar geleden in Engeland), maar ook als je grote hoeveelheden afvalwater van honderden tot duizenden boringen in lege gasvelden gaat pompen.

Per schaliegasput wordt er 15 tot 20 miljoen liter water (500 tankwagens) verbruikt voor het fracken; dit komt vervuild weer terug uit de boorput. Voor de ontwikkeling van een schaliegasveld met een paar duizend boringen gaat het om miljarden liters. Zuiveren van dat water is kostbaar, en daarom is terugpompen in lege gasvelden goedkoop als je tenminste de aardbevingsschade niet hoeft te betalen.

Gebeurt dit ook in Nederland? Ja, maar het is nauwelijks bekend. Weliswaar gaat het nog niet om afvalwater van schaliegas, maar om productiewater van gewone olie- en gasboringen, De grootste hoeveelheid afvalwater is productiewater van het olieveld bij Schoonebeek, waar met stoominjectie de laatste resten dikke olie uit een een zandsteenlaag gepompt worden. Dat is ook een proces waar veel afvalwater bij vrijkomt (6 tot 12 miljoen liter per dag – evenveel als het fracken van 200 schaliegasput in een jaar). Dit wordt sinds kort geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente. Het is slechts een kwestie van tijd dat ook elders in Nederland meer aardbevingen zullen plaatsvinden door de toenemende injectie van afvalwater in oude gasvelden. Als er naar schaliegas en -olie geboord gaat worden wordt dit nog veel meer. Er zal op veel meer plaatsen afvalwater in de ondergrond geïnjecteerd moeten worden. Heel Nederland is straks Groningen. Bron: Schaliegasvrij Nederlan.

– Sinds november 2013 werd het Texaanse stadje Reno (boven de “Barnett Shale” met zo’n 1000 miljard m3 winbaar aardgas) getroffen door zo’n dertig aardschokken met als zwaarste één van 3.6 Richter. Alle stadjes en dorpen nabij de “fracking fields” hebben te lijden van aardbevingen, die in frequentie en intensiteit steeds toenemen. In de eerste week van december 2013 werd Oklahoma-City geplaagd 87 aardschokken met als zwaarste één van 4.5 Richter.

Maart 2014. Shell trekt zich terug uit een schaliegasproject in de V.S. Gelegenheidsmotief: Het levert geen winst op. De keerzijde van schaliegaswinning: De zichtbare schade die Shell nu veroorzaakt bij schaliegasboringen is nog maar het topje van de ijsberg. Niet zichtbaar is dat door het fracken de bodem een gatenkaas vol chemicaliën wordt en dat schaliegas een grote bijdrage levert aan het klimaatprobleem. Want wanneer afvalwater in open bassins wordt opgeslagen, zoals Shell doet in de VS en Oekraïne, kan schaliegas door methaanlekkages zelfs schadelijker zijn voor het klimaat dan steenkool. Want in een schaliegasveld moet op korte afstanden boringen worden gedaan. Daarmee wordt het gasveld zo lek als een zeef. Bij elke boring worden ook nog enorme hoeveelheden chemicaliën gebruikt. Hierbij een indruk van het ondergrondse boorleidingnet zoals dat er bovengronds zal uitzien:

Doc1 Pijplijnen Schaliegas bovengronds.

Mei 2014: In Duitsland komen er wettelijke maatregelen om de omstreden delfmethode onmogelijk te maken. Dit hebben de ministers van milieu van de 16 deelstaten afgesproken met hun federale collega.

AARDGAS SLOCHTEREN RAAKT OP. Omdat de grote gasbel van Nederland (die bij Slochteren) binnen niet al te lange tijd (omstreeks 2025 ?) uitgeput zal zijn, is men hier begonnen kleinere, minder voordelige aardgasvelden in zandsteen, te exploiteren.Vaak genoeg zijn die kleine velden niet rendabel te exploiteren. Daarom zoeken de gasboorders naar ANDERE winmethoden. Het opblazen van KLEISTEEN-lagen, met winning van “schalie-gas”, is een voorgespiegelde mogelijkheid. Maar die methode heeft zo z’n kwalijke kanten: de boringen (2-5.5 km lang) zijn veel kostbaarder. (De geplande proefboringen naar gas in Boxtel en Haaren gaan ergens tussen de tien en twintig miljoen euro per boring kosten). In het gasveld moet verder over een stukje van 200 meter ca. 200.000 m3 water, 1800 ton zand en 100 ton (milieuschadelijke) chemicaliën worden geïnjecteerd. Een groot deel van die hulpstoffen zal in het veld achterblijven ( met grote kans op verontreiniging van het grondwater). Een deel van die hulpstoffen zal met het vrijkomende aardgas meekomen. Zuivering van dat afvalwater is zeer kostbaar.

GEBROKEN GASLAAG. De gashoudende kleilagen worden geforceerd gebroken, waardoor er kans is op bodemverzakking en aardbevingen. Lekkage van schaliegas al bij de boring maar ook bij de latere productie is aanmerkelijk veel: er kan zo’n overdruk optreden, dat het methaangas moet worden afgefakkeld, verbrand, waarbij een grote hoeveelheid gas wordt verkwist en heel veel methaan, CO2 en hitte de atmosfeer zal vervuilen. Methaan is veel en veel schadelijker broeikasgas dan CO2.

BODEMVERONTREINIGING. Gashoudend gesteenten zijn poreus. Het probleem is, dat poriën in gesteenten vaak klein zijn en snel verstopt raken. In sommige gesteenten zit wel het nodige gas, maar kan dit er niet uit omdat de poriën te klein zijn. Bij SCHALIEGASWINNING ofwel “hydraulic fracturing’ wordt water (met daarin onder meer toxische, corrosieve, carcinogene en radioactieve stoffen, zoals benzeen, kwik, arseen en radium 226) onder zeer hoge druk in de gashoudende ondergrond geperst. Hierdoor worden kleine scheuren in de schalielaag vergroot, waardoor gas richting de boorpijp kan stromen. Resten van de fracking-vloeistoffen (zo’n 25 %) met het kankerverwekkende benzeen en andere giftige substanties kunnen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen *) Ook veroorzaakt de techniek kleine aardbevingen en kost deze veel energie, waardoor het verbruik van fossiele brandstof (dus ook de CO2-uitstoot) sterk zal stijgen.

*) Wetenschappers in Pennsylvania stellen vast, dat bij SCHALIEGASWINNING de waarden voor radioactiviteit in sedimenten de drempelwaarden ver overschrijden. De wetenschappers stelden ook hoge concentraties zouten en metalen in het spoelwater vast. “De behandeling van het afvalwater verwijdert wel een aanzienlijk deel van de radioactiviteit, maar een aantal zouten zoals bromide wordt niet verwijderd. Dat is significant, want bromide verhoogt het risico op de vorming van erg giftige bijproducten in drinkwater-reservoirs stroomafwaarts. Het is duidelijk dat men het lozen van afvalwater moet stoppen om de waterlopen te beschermen.”

GERINGE OPBRENGST. De vette, gashoudende kleisteen-lagen bevatten per kubieke meter veel minder gas dan bij gashoudend zandsteen, de ontgaste delen zakken sneller ineen, de overdruk verdwijnt, er zijn meer boorputten nodig. De consequentie is, dat winning van schaliegas veel langzamer gaat en kostbaarder is dan conventionele gaswinning. Huishoudelijk gas wordt duurder en er komt een grotere afhankelijkheid van Russisch aardgas. De uitstoot van broeikasgassen kan flink toenemen door de winning van schaliegas. Het gebruik van schaliegas komt bovenop de winning van regulier gas en steenkool en niet in plaats van.

GEBREK AAN INZICHT EN KENNIS. De kennis van het gedrag van aardlagen bij gaswinning of CO2-opslag is nog steeds gering. Enige zekerheid kan hier misschien pas over 25 jaar worden gegeven, niet eerder kunnen en mogen zekere conclusies worden getrokken. Intussen weten we wel zeker dat de bodem daalt omdat de gasdruk in de onderaardse gashoudende poriën vermindert.

BODEMDALING, AARDBEVINGEN. De vraag wordt wel gesteld of bodemdaling (en daarmee de kans op aardbevingen) te compenseren valt door bijvoorbeeld opslag van CO2 in de vrijgekomen holtes. CO2 wordt genoemd als “relatief ongevaarlijk gas”. Nou, dat is het dus NIET. Waterstof als “vulmiddel” is een nóg gevaarlijker gas. Maar bodemdaling is NIET te voorkomen en ook niet te compenseren. De holtes waar aardgas uitgehaald is, zullen door de 2-3 km dikke bodemlagen erboven meteen dichtgedrukt worden. En die druk van boven verhindert doorstroom van aardgas in de afvoerbuis.
De bodem klinkt aanmerkelijk meer in dan eerder voorzien en dat gebeurt niet geleidelijk maar schoksgewijs en niet overal evenveel, maar als bij een inzakkende soufflé: in het midden meer, aan de randen van een gebied rond een winplaats minder. Bovendien worden door het verzakken van een deel de onderaardse lagen ( als ze dat al niet zijn) gebroken en is “de opdruk” onregelmatig. Het gaat -zoals bij kruiend ijs- dan om schotsen : hier en daar treedt een overmatige bodemdaling ofwel een bodemstijging op. Een ingezakte “soufflé” (= bodemdaling) zal overeenkomsten vertonen met de magnitudes bij een aardbeving zoals hier uitgebeeld:

aardbeving bij Huizinge.SLOCHTEREN RAAKT LEEG.

Van groot belang is vaststelling van de exacte hoogteveranderingen. Daarbij dient NIET te worden uitgegaan van een meetpunt IN het gasveldgebied maar van een vast punt BUITEN het terrein. Bij het uitgaan van een hoogtepunt IN een gaswingebied is elke meting onjuist en elke hoogteverschil te klein.

HERSTEL BODEMVERZAKKING ? Bij gebruik van gassen (oa CO2 en N2) of chemische stoffen bij gaswinning kunnen onvoorziene effecten optreden. Een motief dat bepaalde win-methodes een bodemdaling (met CO2-opslag, gebruik van stikstof of chemicaliën) teniet kunnen doen is onzin. Twee, drie kilometer bovenliggende massa verhef je daarmee niet meer. De poriën waren immers al gedicht. En als zulks al kan, dan zullen die bodemstijgingen LATER zijn ( na de VERTRAAGDE bodemdaling) en een nog onkenbaar effect hebben (verstoring van bebouwing, aardbevingen).

RESTGASWINNING. Het idee ( zie ZEPP-project) om bij restgas-winning CO2 of stikstof (N2) aan één kant van een veld te pompen in de hoop dat er verderop aardgas te winnen valt is evenzo onzinnig. ALS de methode al werkt dan wordt het aardgas in steeds hogere mate verontreinigd met CO2: de winning van zo’n restje wordt dan economisch onrendabel. Verontreiniging met N2 is een minder groot probleem.
– Schaliegaswinning heeft z’n positieve kanten. Zie DOSSIER SCHALIEGAS (http://fibronot.nl/dossier-schaliegas/ )
– Schaliegaswinning heeft z’n kwalijke kanten. Zie bv. de FRACCIDENTS op: http://earthjustice.org/features/campaigns/fracking-across-the-united-states
en hier: http://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/ Daarnaast kun je ook op Google-Earth de ENORME MATE VAN VERBRANDING van aardgas bij oliewinning constateren. Dat is niet alleen zonde van het gas, maar die methode brengt een enorme vervuiling met zich mee. *) Ook onder Dokkum is een forse hoeveelheid aardgas afgefakkeld, verbrand, de atmosfeer vervuilend met een enorme hoeveelheid hitte én CO2. Zonde, zou ik zeggen. Als je er geen andere weg mee weet dan het stomweg te verbranden, boor dan daar niet en LAAT DAT GAS MAAR ZITTEN. Om te voorkomen dat het Nederlandse aardgas in 2025 uitgeput zal zijn en we op buitenlands gas moeten koken en onze gebouwen verwarmen. Buitenlands gas dat een andere samenstelling heeft waardoor alle gas-apparaten moet worden omgebouwd of vervangen.

*) http://www.cnbc.com/id/100412356
Voor veel info over schaliegas kun je uiteraard terecht op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaliegas en hier: http://www.schaliegasvrij.nl/

1 maart 2013: Marknesse en Luttelgeest zijn door Cuadrilla uitgekozen als mogelijke locaties voor een proefboring naar schaliegas. De komende weken wordt onderzocht of daar veilig geboord kan worden. Schaliegas is met een omstreden methode te winnen uit keiharde leisteenlagen in de diepe ondergrond….En: een boring is zeer kostbaar. de stap naar FEITELIJKE exploitatie is dan klein.

Naast een stuk van Zuidoost-Friesland is ook een fors deel van de Friese Wouden in beeld als gebied waar mogelijk schaliegas valt te winnen. Dit blijkt uit de stukken die minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gebied bestrijkt onder meer delen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland.

Hierbij komt nóg een milieu-nadeel: bij de boringen en exploitatie kunnen er gaslekken optreden, waarbij het bijzonder sterke broeikasgas METHAAN in de atmosfeer komt. Dat komt vooral omdat er ‘telkens verkast moet worden. Een gas-wintraject van 20 meter is niet veel. Telkens moet een volgend traject worden opgezocht. Daartussen kan gas uit de verlaten put stromen.

1 mei 2013. De PvdA-fractie in de tweede kamer zal TEGEN proefboringen naar schaliegas stemmen. De VVD-fractie zal vrijwel zeker vóór stemmen. Met de crisis-en herstelwet onder de arm zou de minister hierin kunnen overrulen. Alleen: dan is het de vraag of proefboringen de Nederlandse of de buitenlandse werkgelegenheid substantieel zal vergroten. Milieudefensie roept het CDA, D66, de PVV, de SGP, de SP en 50Plus op om het “nee” van de PvdA tegen schaliegas te volgen.

juni 2013: De Rabobank weigert wereldwijd geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas. Ook boeren die hun land verhuren aan energieconcerns met de bedoeling schaliegas uit de grond halen, krijgen daarvoor geen krediet van de bank.

MAIL+Politiek. Tegenpolen

Sept. 2013. Minister Kamp laat weten dat het huidige kabinet de komende anderhalf jaar geen besluit toestemming zal geven voor proefboringen naar schaliegas. Er komt een nieuwe “onderzoek” naar een geschikte locatie. (noot: welke armlastige plattelandsgemeente of politieke partij laat zich OV€RHAL€N? 22-02-2013: Er zit nog 756.500 euro in ons verkiezingsfonds. Zijn er nog politieke partijen die een bijdrage kunnen gebruiken? Laat het ons weten!)

Nov. 2013: Minister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt het veelbesproken concept van het onderzoek naar de risico’s van schaliegas geheim. Ook correspondentie tussen het ministerie en de onderzoekers blijft geheim. Kamp heeft dat laten weten aan Milieudefensie dat een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) bij hem indiende. Milieudefensie kondigde beroep aan tegen het besluit.

Juni 2014. Nadat heel veel andere gemeenten zich keerden tegen schaliegaswinning, heeft ook de Raad van Smallingerland (Drachten en omgeving) unaniem besloten geen schaliegaswinning toe te staan.

Oktober 2014. Negen provincies en 222 gemeenten hebben verklaard tegen schaliegaswinning te zijn.

Tenslotte nog een samenvatting kwalijke kanten bij schaliegaswinning:

1. Schaliegashoudend gesteente zakt erg snel in tot 80-90% binnen drie jaren.

2. Winning is bijzonder kostbaar, vele malen duurder dan winning van olie of gas uit conventionele bronnen.

3. Fracking veroorzaakt milieuschade omdat de boorvloeistof zeer toxisch is en soms waterhoudende lagen worden verontreinigd.

4. Omdat elke bron een kleine opbrengst heeft moet in een groot veld een groot aantal boringen worden gedaan waardoor een grote schade ontstaat aan wegen en bruggen. Tot nu toe wordt deze schade niet mee-berekend waardoor uiteindelijk de belastingbetalers voor de herstelkosten opdraaien.

5. Lang niet elke boorlocatie kan een opbrengst geven.” Blind boren” geeft een enorme onvoorziene kostenpost.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Schaliegas en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Schaliegaswinning = schade door gaswinning?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s